De site enaos.net is toegankelijk op het volgende adres: www.enaos.net (hierna "de site"). Toegang tot en gebruik van de Site zijn onderworpen aan de onderstaande "Juridische kennisgevingen" en aan toepasselijke wetten en / of voorschriften.

De verbinding, het gebruik en de toegang tot deze Site impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van alle bepalingen van deze juridische informatie.

JURIDISCHE INFORMATIE
De site enaos.net is uitgegeven door :

SAS Onvest IT
met maatschappelijke zetel op het volgende adres: 1 rue des Vanniers, 08140 Douzy, France,
en geregistreerd onder het volgende nummer: RCS Sedan B158129.
Telefoon : +33 (0)7 44 09 51 96
Email adres : support@enaos.net
hierna "de Uitgever"

De Directeur van de publicatie is :

Derek d'Ursel
Email adres : support@enaos.net
hierna "De directeur publicatie"

De site enaos.net wordt gehost door :

Computerland Liège
statutair gevestigd op het volgende adres : Avenue de l'Informatique 9, 4432 Alleur, Belgique
Telefoon : +32 (0)4 239 89 39
Email adres : info@computerland.be
hierna " de Host"

Alle personen die de site navigeren, lezen, bekijken en gebruiken, worden als gebruikers beschouwd enaos.net.
hierna "de Gebruikers"

TOEGANKELIJKHEID
De site is toegankelijk voor gebruikers 24 / 24u en 7 / 7d, behalve tijdens onderbrekingen, geprogrammeerd of niet, voor onderhoudsbeurten, of in geval van overmacht.

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, de uitgever verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de toegang te herstellen. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de site.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT
Deze hele site valt onder de Europese wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.

Deze site is de eigendom van enaos.net. Het is een gebruiker verboden de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren, tenzij met uitdrukkelijke en specifieke toestemming van enaos.net en behalve voor persoonlijk en privégebruik in overeenstemming met de Europese bepalingen inzake intellectuele eigendom.. Deze reproducties moeten duidelijk en leesbaar de bron en auteur van de site vermelden. In ieder geval kunnen deze reproducties de auteurs niet schaden. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten.

De foto's, video's, teksten, logo's, pictogrammen en alle intellectuele werken op deze site zijn het eigendom van enaos.net of derden die gemachtigd zijn om deze te gebruiken.

PRIVACY POLICY
Ons privacybeleid en het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op deze site is beschikbaar op pagina « Privacy policy ».

COOKIES BEHEERBELEID
Ons beleid met betrekking tot het beheer van cookies op deze site is beschikbaar op de pagina « Cookies beheerbeleid ».

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Deze juridische vermeldingen worden beheerst door de Franse wetgeving. In geval van betwisting en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil voor de Franse rechtbanken worden gebracht in overeenstemming met de geldende bevoegdheidsregels.

CONTACT
Voor elk bericht over illegale inhoud of activiteiten, kan de Gebruiker contact opnemen met de Uitgever per e-mail of aangetekende brief met een ontvangstbewijs, gericht aan de Uitgever wiens coördinaten zijn gespecificeerd in Artikel « Juridische informatie » van deze juridische informatie.

De site enaos.net wens je een uitstekende navigatie!