De werkruimte werd door de onderneming Onvest IT ontworpen. Onvest IT is de exclusieve licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de site.

De werkruimte wordt technisch beheerd door ONVEST IT. ONVEST IT is een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 1 rue des Vanniers, 08140 Douzy, Frankrijk.

De gebruiker aanvaardt de site en de producten te gebruiken volgens de voorwaarden van onderhavig contract.

GEBRUIKSRECHT
De onderneming staat de gebruiker toe het product en de site te gebruiken volgens de voorwaarden van het contract.

De gebruiker heeft geen toestemming om een hyperlink aan te maken naar deze site of om informatie die zich op deze site bevindt te reproduceren of te delen met anderen, behalve wanneer de onderneming hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk specifiek toestemming verleent.

AANVAARDING.
Vooraleer gebruik te kunnen maken van de website of het product, moet de gebruiker het contract aanvaarden. Het contract verschijnt automatisch bij het eerste bezoek aan de website. Door op de knop "Ik ben akkoord" onderaan het scherm te klikken, erkent de gebruiker de algemene voorwaarden van het contract gelezen en aanvaard te hebben. De aanvaarding gaat in op dezelfde dag dat de gebruiker deze handeling stelt. De gebruikers zijn niet gerechtigd om de site en het product te gebruiken zolang ze het contract niet aanvaard hebben.

DUUR EN OPZEGGING VAN HET CONTRACT.
Het contract wordt van kracht op de datum van de aanvaarding van het contract door de gebruiker en is geldig voor de duur van de terbeschikkingstelling van de site en het product, behalve voor bepalingen die ook blijven voortduren na het verstrijken van de contractperiode, zoals degene die betrekking hebben op de vertrouwelijkheid van de informatie, de garanties en de verantwoordelijkheden.

Wanneer een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, zal het contract opgezegd worden ten laatste 15 dagen na de ingebrekestelling, en dit via alle mogelijke communicatiemiddelen.

Elke partij kan het contract rechtsgeldig en met onmiddellijke ingang opzeggen, indien er sprake is van een zware tekortkoming vanwege de andere partij, meer bepaald wanneer het het gebruik dat de gebruiker van de site of het product maakt, de goede werking ervan verstoort, of mogelijke morele, materiële of reputatieschade berokkent aan de vennootschap, andere gebruikers of derden.

FINANCIELE VOORWAARDEN.
Indien voor het gebruik van het product een betaling vereist is, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van de levensalbums, zal de gebruiker het product betalen volgens de specifieke gebruiksvoorwaarden die hem voor akkoord zullen voorgelegd worden voor het gebruik van het product. In zoverre het gebruik van het product kosten meebrengt, zullen deze ten laste zijn van de gebruiker.

MEDEWERKING.
De gebruiker verbindt er zich toe alle nodige medewerking te verlenen aan de onderneming om deze toe te laten hun product aan hem voor te stellen, en verbindt zich ertoe om aan de onderneming zijn gegevens mee te delen.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de site en het product, evenals voor de inhoud van de overgemaakte gegevens. Indien de onderneming te weten komt of ernstige vermoedens heeft dat de gegevens overgemaakt door de gebruiker via de site of het product ongeoorloofd zijn of de rechten van de vennootschap of een derde aantasten, kan de onderneming onmiddellijk ingrijpen en de levering van het product aan de gebruiker stopzetten, de toegang tot de site of het product blokkeren of eender welke technische of andere maatregelen treffen om deze inbreuk te stoppen, zonder dat er enige vergoeding aan de gebruiker dient betaald te worden.

Bescherming van de privacy

VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
De onderneming verbindt er zich toe de site en het product ten dienste te stellen van de gebruiker.

De onderneming verbindt er zich toe de gebruiker zoveel als mogelijk toegang te verlenen tot de site en het product, binnen de bepalingen van het het artikel «Garanties en verantwoordelijkheden van de onderneming». In geval van storing, overbelasting, een slechte werking van de site of het product, of van een onverantwoord gebruik van de site, het product of de infrastructuur door de gebruiker of een derde, heeft de vennootschap het recht het gebruik van de site of het product te stoppen of tijdelijk te beperken.

GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De verantwoordelijkheid van de onderneming in verband met de site en het product kan slechts ingeroepen worden in de gevallen vermeld in onderhavig artikel.

De onderneming verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om voor een goede werking van de site en het product te zorgen. Gezien het hier echter handelt om een nieuwe technologie, kan de onderneming geen waarborg verlenen voor deze goede werking.

De onderneming verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om de vertrouwelijkheid van de gegevens, die door de gebruiker overgemaakt worden, te verzekeren. Gezien de gebruikte technologie nieuw is, kan de vennootschap echter de vertrouwelijkheid van de door de gebruiker verstrekte gegevens niet garanderen.

De onderneming is in geen geval verantwoordelijk t.o.v. de gebruiker of een derde voor enige schade ontstaan door een slechte werking van de site of het product, zoals bijvoorbeeld schade aan het materiaal van de gebruiker, schade ontstaan door een verlies of slecht gebruik van gegevens, door verspreiding van vertrouwelijke gegevens aan derden,door een vertraging in de overdracht van de gegevens of door om het even welk gebruik van de site of het product door de gebruiker.

GESCHILLENREGELING
Enkel de Franse wetgeving is van toepassing op het contract. Alle geschillen omtrent de geldigheid, interpretatie, uitvoering of opzegging van het contract, die niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbanken van Frankrijk, tenzij dat de gebruiker zich akkoord verklaart om over te gaan tot een arbitrage bij het ontstaan van het geschil.

DEFINITIES